BoTryggt2030 syftar till att möta dagens utmaningar och skapa förutsättningar för ett strukturerat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i planeringsprocessen.

BoTryggt2030 är ett nationellt koncept som bygger på en övergripande kunskapsmodell och konkreta riktlinjer. Syftet är att presentera brottsförebyggande och trygghetsskapande riktlinjer för planering, programmering, utformning, byggande, och vidareutveckling av både nya och befintliga fysiska miljöer.  

Riktlinjerna ställer krav på hur den fysiska miljön ska utformas och framöver förvaltas. Riktlinjerna adresserar all form av stadsplanering; rumslig utformning, funktioners placering, täthet, mix av människor, belysning, skalskydd, förutsättningar för förvaltning och information. Riktlinjerna handlar både om säkerhet och trygghet (en upplevelse av säkerheten) och syftar till att genom den fysiska miljöns utformning bygga bort brott och bygga in trygghet.  

BoTryggt2030 förespråkar en brottsförebyggande och trygghetsskapande planering utifrån ett helhetsperspektiv, med fokus på funktioner utifrån platsens förutsättningar samtidigt som kopplingen och relationen mellan funktionerna tas till vara. 

BoTryggt2030 handlar om att förebygga och förhindra uppkomsten av de brott och ordningsstörningar som påverkar människors trygghet i vardagen. Det är dessa synliga brott som påverkar vår trygghet mest (jämför med de engelska begreppen “overt crimes” och “quality of life crimes“).  

BoTryggt2030 siktar samtidigt på att angripa de brott som bland annat kan påverkas genom utformningen av den fysiska miljön; genom stadsplanering, urban design, arkitektonisk utformning, byggnadsutformning, m.fl. 

BoTryggt2030 bidrar till att säkerställa delar av Förenta Nationernas (FN) globala mål för hållbar utveckling. Genom att arbeta utifrån konceptet BoTryggt2030 och dess checklistor görs direkta och indirekta insatser kopplade till följande av FN:s globala mål:


BOTRYGGT2030