Handboken  

Handboken tar itu med viktiga frågor när säkerhet och trygghet diskuteras i relation till den fysiska utformningen av olika miljöer handlar bland annat om vad som påverkar huruvida människor är trygga eller otrygga. Går det att öka tryggheten och i så fall hur och vem tar ansvaret för att garantera tryggheten i den fysiska miljön och i offentliga rum?  

BoTryggt2030 handlar om att implementera situationell brottsprevention i stadsbyggandet; att bygga bort brott och bygga in trygghet. 

Att bygga bort brott och bygga in trygghet genom den fysiska miljön utifrån ett situationellt perspektiv handlar om en balansgång. Det handlar om att å ena sidan säkra staden genom god social kontroll och å andra sidan öppna upp staden för att den ska vara attraktiv, inkluderande och trygg vilket ger ökade möjligheter för en hög social kontroll. BoTryggt2030 tar sin utgångspunkt i denna balansgång. 

Checklistorna i BoTryggt2030 är kopplade till de fyra planeringsskeden som är bestämda i PBL; från översiktsplanering till bygglovsskedet samt ytterligare etablering och förvaltning efter planeringsprocessen. BoTryggt2030 beskriver principer och riktlinjer för hur den fysiska utformningen ska beaktas i olika skeden och på olika nivåer. En viktig utgångspunkt handlar om att se det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utifrån ett helhetsperspektiv.


Modell

Vi har sammanfattat utgångspunkterna i BoTryggt2030 i en modell bestående av nio huvudaspekter. Frågan om hur man främjar social tillit, gemenskap och social kontroll genomsyrar således alla de nio huvudaspekterna. Alla dessa huvudaspekter handlar i grunden om att skapa platser som är säkra, trygga och attraktiva för alla och således attraherar en diversitet av användare och målgrupper. 

Checklistor

Checklistorna är ett stöd för att implementera principerna i BoTryggt2030 i planeringsfasen. De riktlinjerna som beskrivs ska vara ett stöd för att ta genomtänkta, medvetna beslut utifrån platsens förutsättningar och projektets identitet. BoTryggt2030 bidrar med kunskap för diskussionerna om utformningen av platsen och kring placering, utformning, användning, ändring, m.m. av olika fysiska aspekter i den miljö som ska planeras

Checklistornas innehåll:
BOTRYGGT2030