Uppdrag av Örebrobostäder AB

Bild: Arkitektbyrån Brunnberg & Forshed

Beskrivning

Projektet omfattar flertalet delmoment i from analys av relevanta dokument, utförande av Trygghetsbesiktning enligt Tryggare Sveriges modell, både på dags och kvällstid samt trygghetsvandring med Örebro Bostäder och nyckelpersoner. En granskning av detaljplan utifrån riktlinjer i BoTryggt2030 samt utlåtande kring hantering av nya centrumbyggnaden.

En workshop kommer att hållas om den aktuella lägesbilden utifrån den genomförda trygghetsbesiktningen med nyckelpersoner i området.

Åtgärdsförslag kommer att presenteras och rekommendationer utifrån de framtagna resultaten av tidigare steg tas fram. En sammanställning och redovisning av de slutliga resultaten i forma av en rapport samt digital slutredovisning genomföres innehållande utfallet av befintlig miljö samt detaljplan med förslag till åtgärder och rekommendationer.

Syfte

Syftet med projektet är att kartlägga problembilden och förutsättningarna för en säker och trygg miljö i centrala Varberga. Syftet är också att ta fram förslag till åtgärder i den fysiska miljön för att minska brottsligheten och öka tryggheten i det aktuella området. Viktiga frågeställningar i sammanhanget är i vilken utsträckning utformningen av den fysiska miljön bidrar till uppkomsten av brott och otrygghet samt vilka övriga hinder och möjligheter som finns för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta skulle göras genom att analysera förutsättningar i befintliga miljön och granskning av fysiska planer.

Ytterligare information
Kontaktperson: Fil.dr. Alazar G Ejigu
E-post: alazar.ejigu@tryggaresverige.org
Telefon: 08-29 20 00 / 076-340 89 99
Adress: Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm