BoTryggt2030 är en ny handbok för planering av säkra och trygga livsmiljöer. Handboken ger konkreta råd i hur den fysiska miljön ska utformas och vilka aspekter bör beaktas utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv. BoTryggt2030 inkluderar checklistor för att underlätta praktiker i att kunna göra medvetna val i syfte att bygga bort brott, bygga in trygghet och planera rätt från början.

Innehåll

  • Vilken roll har trygghet och det brottsförebyggande arbete i stadsplaneringsprocessen?
  • Vilka är de bakomliggande teorier och koncept som krävs för ett strukturerat säkerhets- och trygghetsperspektiv i stadsplanering?
  • Genomgång av internationella metoder, verktyg och certifieringssystem för säkrare tryggare stadsplanering.
  • En genomgång av BoTryggt2030 som standard och verktyg i planeringsprocessen.
  • Hur kan BoTryggt2030 användas för att möjliggöra en planering av säkra och trygga framtidsmiljöer?
  • En praktisk övning i att använda BoTryggt2030 i ett fiktivt stadsutvecklingsprojekt.
  • Studiebesök i ett bostadsområde med fokus på analys av den fysiska miljön utifrån principerna i BoTryggt2030.
BOTRYGGT2030