Vid nyproduktion eller ombyggnation av bostadsområden, bostäder, skolor, offentliga rum, kollektivtrafikmiljöer etc. görs sedan länge medvetna val när det gäller tillgänglighet, brandsäkerhet och miljöfrågor. Motsvarande strukturerat arbete saknas ofta beträffande frågor som rör säkerhet och trygghet.

Tillsammans med flera fastighetsägare, branschorganisationer, företag och kommuner har vi därför tagit fram en de-facto standard för arbetet med att skapa säkra och trygga livsmiljöer. Standarden BoTryggt2030 handlar om att samla och sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i nyproduktion och ombyggnation genom det fysiska rummets utformning.

Innehåll

Med utgångspunkt i den nya standarden BoTryggt2030 och handboken presenteras kunskapen bakom att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsplanering. Vi går igenom FNs globala mål för hållbar utveckling med fokus på trygghetsskapande åtgärder och bebyggelseplanering. Det gäller särskilt mål 11 (Hållbara städer och samhällen) som handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Dessutom fördjupar vi oss i de teoretiska principerna i BoTryggt2030 och själva checklistorna och hur dessa kommer till användning i praktiken.

Upplägg

Observera att nedan endast är ett förslag på upplägg och att programmet självklart kan skräddarsys efter era behov och önskemål.

08.30 Introduktion

08.45 Säkerhet och trygghet i planeringsprocessen: från de globala målen till plan- och bygglagen

09.15 BoTryggt2030: en ny standard för säker och trygg stadsplanering

10.00 paus

10.15 Att jobba med BoTrygg2030 i praktiken: en ny handbok inklusive checklistor

11.00 Platssamverkan och placemaking som verktyg i säkerhets och trygghetsarbetet

11.30 paus

11.45 Workshop: genomgång av en ny detaljplan

12.15 Avslutande diskussion

Klicka här för att hämta programförslaget i pdf-format

För mer information eller för att boka en utbildning,  kontakta oss på info@botryggt.se eller ring 08-29 20 00.

BOTRYGGT2030