BoTryggt2030 är ett utvecklingsarbete som har sitt ursprung i handboken BoTryggt01 som Polismyndigheten i Stockholms län tog fram år 2001. BoTryggt01 blev en de facto-standard för det brottsförebyggande arbetet, inte bara i Stockholm utan i hela landet. Ganska snart efter att den första versionen publicerats väcktes i referensgruppen frågan om att utveckla en ny version, vilket resulterade i publikationen BoTryggt05. Efter ett decennium utan vare sig uppdateringar eller utveckling överlämnade Polismyndigheten i Stockholms län konceptet till Stiftelsen Tryggare Sverige för att uppdatera, utveckla, förvalta och aktualisera handboken och dess checklistor.  

Det utvecklingsarbete som har föregått framtagandet av handboken har dels varit fokuserat på kunskapsuppbyggnad och dels på att tillsammans med ledande aktörer inom branschen föra diskussioner kring praktisk tillämpning av innehållet, inklusive de konkreta checklistpunkterna. Arbetet har pågått sedan 2017 och inneburit en rad aktiviteter i nära samverkan med alla partners. Under det sista året har även ett antal pilotprojekt initierats i syfte att testa lokalt förankrad implementering av konceptet och riktlinjerna.  

Arbetet har haft som en självklar utgångspunkt att brottslighet kan förebyggas och att den fysiska utformningen och användandet av platser har stor betydelse för tryggheten.  

BOTRYGGT2030