Trygghet under Byggskedet

Trygghet under Byggskedet

Bakgrund

Det byggs mycket i Sverige idag. Bygginvesteringar, dvs ny- och ombyggnadsinvesteringar i fastigheter samt investeringar i vägar, kontorsbyggnader och skolor är det högsta landet någonsin har sett. Byggandet av flerbostadshus är bara näst efter de historiska topparna under det som kallas
miljonprogramtiden på 1960- och 1970-talet. Dessutom renoveras flera äldre bostadsområden och kommersiella centra. Det innebär att stora delar av det offentliga rummet upptas av tillfälliga stängsel och plank som markerar byggarbetsplatser i olika former och storlekar. Till det kommer röriga miljöer med stängda gator, funktioner som försvinner eller blir störda samt bristande förvaltning som tillsammans skapar en otrygg miljö för de som bor, vistas och arbetar i området.

Utöver dessa trygghetsproblem ökar ofta brott som skadegörelse och klotter samt stölder av byggutrustning och byggmaterial i anslutning till byggarbetsplatser. Såväl internationell forskning som nationella kartläggningar tyder på att enorma belopp inom byggindustrin årligen går förlorade i brottsligt svinn, kostnader som på ett eller annat sätt drabbar slutanvändaren genom exempelvis högre entreprenadkostnader. Både brottsligheten och otryggheten tenderar alltså att öka under byggskedet vilket innebär stora utmaningar ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande
perspektiv där behoven av medvetna val inför och under ny- och ombyggnationer är stora.

Ett sätt att möta de utmaningar som kommuner, fastighetsägare med flera står inför när det handlar om den fysiska utformningen av byggområden är genom att integrera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i planering, etablering och förvaltning av byggområdet. I dagsläget saknas styrande lagstiftning som säkerställer att dessa frågor beaktas vid utformningen av byggarbetsmiljöer. Det innebär att det är upp till beställare och utförare att ta till sig den kunskap som finns och använda den i praktiken.

Projektbeskrivning

Under namnet ”Trygghet under Byggskedet” eller ”ByggTryggt2030” initierar Stiftelsen Tryggare Sverige ett nytt projekt som syftar till att möta dagens utmaningar och skapa förutsättningar för ett strukturerat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete under byggskedet. I korthet syftar projektet till att, utifrån aktuell forskning och beprövade erfarenheter, samla och sprida kunskap
om hur brott kan förebyggas och trygghet skapas vid nybyggnation och ombyggnation genom utformning och förvaltning av den fysiska miljön. Inom ramen för projektet utvecklar vi nya koncept, styrdokument, riktlinjer, rutiner och arbetssätt för hur olika instanser kan skapa säkra och trygga byggområden.

Projektidén bygger på kunskap och erfarenheter från de-facto standarden BoTryggt2030 som Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram tillsammans med flera fastighetsägare, en rad branschorganisationer och kommuner för att skapa säkra och trygga livsmiljöer. Sedan lanseringen har handboken fått mycket uppmärksamhet och har implementerats av flera kommuner, fastighetsföretag, stadsplanerare m.fl. Projektet ”Trygghet under Byggskedet” syftar även till att
komplettera och fördjupa kunskapen i BoTryggt2030 och inspirera till nya sätt att hantera säkerhets- och trygghetsfrågor under byggskedet. 

Under de senaste månaderna har vi genomfört en förstudie där vi samlat in kunskap från aktuell forskning, rapporter och styrdokument, samt genom intervjuer med byggföretag, fastighetsbolag, Polisen, och kommuner. Vi har även gjort flertalet studiebesök på byggarbetsplatser. Bland annat har
förstudien belyst klyftan i den kunskap och erfarenhet som finns inom området idag, vilket visar på behovet av detta projekt.   

Nu vill vi ta nästa steg i arbetet och skapa ett samarbete för att vidareutveckla, konkretisera och tillgängliggöra kunskapen för användare inom bygg- och fastighetsbranschen, säkerhetsbranschen samt kommuner och aktörer inom offentlig sektor.

Ytterligare information
Kontaktperson: Fil.dr. Alazar G Ejigu
E-post: alazar.ejigu@tryggaresverige.org
Telefon: 08-29 20 00 / 076-340 89 99
Adress: Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm

to-top