ByggTryggt2030 – Trygghet under Byggskedet

Nytt projekt med fokus på trygghet under byggskedet

Bakgrund

Under de senaste åren har Sverige sett en av de största byggboomerna någonsin.
Bygginvesteringar, det vill säga ny- och ombyggnadsinvesteringar i bostäder samt
investeringar i vägar, kontorsbyggnader och skolor var historiskt höga år 2021. Även om
bostadsbyggandet har minskat det senaste halvåret menar Boverket i sina prognoser att
behovet av nya bostäder är fortsatt högt under det kommande decenniet och byggandet
väntas stiga. Till detta ska läggas att byggnation av gator och samhällsfastigheter samt
renovering av befintligt bostadsbestånd förväntas förbli högt. Den tillfälliga pausen i
byggboomen ger byggaktörer och kommuner möjlighet att reflektera över och ta fram
strategier för att möta befintliga och framtida behov kopplat till säkerhet och trygghet, utan
att kompromissa med sociala värderingar och hållbarhetsmål.

Bakgrunden till detta projekt, som går under namnet ByggTryggt2030 (jämför BoTryggt2030),
är att både brottsligheten och otryggheten tenderar att öka i samband med byggskedet.
Orsaken är att stora delar av det offentliga rummet upptas av tillfälliga stängsel och plank
som avskärmar byggarbetsplatser. Till det kommer röriga miljöer med stängda gator,
funktioner som försvinner eller som blir störda samt bristande förvaltning som tillsammans
skapar en otrygg miljö för de som bor, vistas och arbetar i området.

Utöver dessa trygghetsproblem ökar ofta brott som skadegörelse och klotter samt stölder av
byggutrustning och byggmaterial i anslutning till byggarbetsplatser. Som exempel kan nämnas
att kostnaderna för stölder och inbrott på byggarbetsplatser i Sverige uppgår till cirka 1,5 – 2
miljarder kronor årligen. Såväl internationell forskning som nationella kartläggningar tyder på
att enorma belopp inom byggindustrin varje år går förlorade i brottsligt svinn, kostnader som
drabbar slutanvändaren genom exempelvis högre entreprenadkostnader.

Både brottsligheten och otryggheten tenderar alltså att öka under byggskedet vilket innebär
stora utmaningar ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv där behoven
av medvetna val inför och under ny- och ombyggnationer är stora.

Ett sätt att möta de utmaningar som kommuner, fastighetsägare med flera står inför när det
handlar om den fysiska utformningen av byggområden är att integrera det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i planering, etablering och förvaltning av
byggområdet. I dagsläget saknas styrande lagstiftning som säkerställer att dessa frågor
beaktas vid utformningen av byggarbetsmiljöer. Det innebär att det är upp till beställare och
utförare att ta till sig av den kunskap som finns och använda den i praktiken.

Syfte

Syftet med detta projekt är att, utifrån aktuell forskning och beprövade erfarenheter, samla
och sprida kunskap om hur brott kan förebyggas och trygghet skapas vid nybyggnation och
ombyggnation genom utformning och förvaltning av den fysiska miljön. Inom ramen för
projektet tar vi fram en handbok samt utvecklar nya koncept, styrdokument, riktlinjer, rutiner
och arbetssätt för hur olika instanser kan skapa säkra och trygga byggområden.

Projektidén bygger på kunskap och erfarenheter från de-facto standarden BoTryggt2030 som
Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram tillsammans med flera fastighetsägare, en rad
branschorganisationer och kommuner för att skapa säkra och trygga livsmiljöer (se
www.botryggt.se).

Materialet riktar sig till tjänstepersoner, byggföretag, fastighetsägare, säkerhetsföretag,
stadsplanerare, arkitekter, poliser och andra som på olika sätt arbetar med
brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.

Projektplanen i kort

Under det senaste halvåret har vi genomfört en förstudie bestående av en litteraturstudie
samt intervjuer med byggföretag, fastighetsbolag, polismyndigheten och kommuner. Därutöver har vi genomfört studiebesök på flera byggarbetsplatser. Resultaten från förstudien har bland annat belyst den brist som finns vad gäller både kunskap och erfarenheter inom området.

Vi har nu tagit arbetet till nästa steg och skapat ett samarbete för att vidareutveckla,
konkretisera och tillgängliggöra kunskap om brottsförebyggande och trygghetsskapande
åtgärder under byggskedet. Målgruppen är aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen inom
privata och offentlig sektor samt kommuner och regioner.

Projektdeltagare är i nuläget Stockholm stad, Riksbyggen, och City i Samverkan är med men vi söker ytterligare fler kommuner, bygg- och fastighetsbolag samt säkerhetsföretag som kan bidra med
värdefulla kunskap och medfinansiering till projektet.

Vi räknar med att projektet börjar under våren 2023 och pågår cirka ett halvår.
Arbetsinsatsen omfattar fyra halvdagsworkshops och tid för att gå igenom remissutskicket
inför lansering av handboken.

Vi träffar er gärna för ett förutsättningslöst möte för att berätta mer om projektet och om
möjliga vägar för ett samarbete.

Ytterligare information

Kontaktperson: Fil.dr. Alazar G Ejigu
E-post: alazar.ejigu@tryggaresverige.org
Telefon: 08-29 20 00 / 076-340 89 99
Adress: Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm