“Stadsplanering är det mest lämpliga verktyget i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet” (UN Habitat)

—————————————————————————————————————-

Den fysiska miljöns utformning har stor betydelse för säkerheten och tryggheten i kommunerna. Nu finns en ny handbok som hjälper både beställare och utförare att göra medvetna val vid utformningen av nya bostadsområden, bostäder, offentliga platser m.m.


BoTryggt2030 hjälper till att bygga bort brottsligheten och bygga in tryggheten 

I över 5000 år var säkerhets- och trygghetsfrågor en viktig del av stadsbyggandet runt om i världen. Städerna bestod av en mix av bostäder, arbetsplatser och näringsverksamheter med naturliga mötesplatser, vilket medförde att människor genom sin närvaro skapade trygghet.

Under 1990-talet, men framför allt under 1960-talet, förändrades sättet att bygga stadsdelar, bostadsområden och bostäder. Det har inneburit en rad problem i form av anonymitet, brottslighet och otrygghet. Det har också medfört stora kostnader då sådant som blivit fel måste rättas till, det gäller inte minst i många av storstädernas miljonprogramsområden.

Tillsammans med flera fastighetsägare, en rad branschorganisationer och kommuner har vi tagit fram en handbok vid namn BoTryggt2030 för att med hjälp av stadsplaneringen skapa säkra och trygga livsmiljöer.

Handboken BoTryggt2030 innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor för att underlätta för både beställare och utförare att göra medvetna val vid planeringen av bostadsområden, bostäder, offentliga platser etc.

BOTRYGGT2030