“Stadsplanering är det mest lämpliga verktyget i det brottsförebyggande arbetet” (UN Habitat)

 

Säkerhet- och trygghetsfrågorna är hetare än någonsin i vårt land! Få besitter dock kunskapen att implementera rätt åtgärder och skapa miljöer som är säkra och kan upplevas som tryggt.

BoTryggt2030 föreskriver hur du genom åtgärder i den fysiska miljön kan förebygga brott samt öka trygghet. 

 

Säkerhets- och trygghetsfrågor har varit en viktig del av stadsbyggandet runt om i världen. Genom att planera för blandade funktioner och naturliga mötesplatser skapades en mänsklig närvaro som främjade trygghet.

Stadsplaneringen förändrades under 1900-talet, vilket istället har skapat anonymitet, brottslighet och otrygghet. Boverkets prognoser pekar på behovet av minst 600 000 nya bostäder under de kommande åren. Vi ska nu inte begå samma eller nya misstag som kommer stå oss dyrt när sådant som blivit fel måste rättas till efteråt.

BoTryggt handlar om att, utifrån aktuell forskning och beprövade erfarenheter, sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i bostadsområden, bostäder, offentliga platser, skolor etc. genom det fysiska rummets utformning.

 

Föregångaren – BoTryggt05

Konceptet BoTryggt togs fram år 2000 av dåvarande Polisen i Stockholms län och uppdaterades år 2005. Denna senaste version går under namnet BoTryggt05. Hela den kompletta handboken, inklusive checklistor och bilagor går att ladda ned här: BoTryggt05-komplett

 

Utvecklingsarbete – BoTryggt2030

Den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige har tagit över förvaltningen och utvecklingen av BoTryggt, vilket sedan 2000 är en de facto standard för brottsförebyggande arbete i bostadsområden. Visionsarbetet BoTryggt2030 har nu satts igång tillsammans med ett stort antal engagerade aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. Våra partners har tagit ett ansvar för att säkerställa att alla våra framtida stadsmiljöer kommer bli säkra och trygga att leva i.

Modellen utgår från situationell brottsprevention som fokuserar på interaktionen mellan motiverade förövare och de tillfälligheter som finns för att begå brott. Utifrån detta perspektiv handlar brottsförebyggande arbete därför om att minska sannolikheten för att ett brott ska begås genom att göra brotten mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra. Exempel på situationella åtgärder är olika tekniska lösningar som t.ex. lås, larm, kameror och DNA-märkning, men också att öka den formella och informella sociala kontrollen, t.ex. genom åtgärder i den fysiska miljön, med andra ord stadsplanering!

BoTryggt2030 ska erbjuda ett kunskapsbaserat koncept, med lättillgängliga manualer och riktlinjer. Härigenom ges möjlighet till stadsplaneringsbranschen, bygg- och fastighetsföretagen att göra medvetna val när det gäller säkerhet- och trygghetsfrågor i utformningen av våra nya stadsdelar.